top of page
Privatlivspolitik for STIBOFONDEN

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan STIBOFONDEN ("vi" eller "os") behandler dine persondata i forbindelse med behandling af ansøgninger, besvarelse af henvendelser og lignende.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:

STIBOFONDEN
Axel Kiersvej 11
8270 Højbjerg
www.stibofonden.dk
CVR‐nr. 64 21 20 28

E‐mail: fonden@stibo.com
Telefon: 89 39 88 88

2. Kontakt

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, kan du kontakte os på telefon 89 39 88 88 eller på e‐mail fonden@stibo.com.

3. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi redegjort for vores behandling af persondata. Indsamling af persondata sker kun i det omfang, det er nødvendigt for formålet, hvortil de indsamles.

Behandling af dine persondata i forbindelse med ansøgninger samt generel kontakt

Når du ansøger om at blive taget i betragtning til tildeling af en donation, bevilling eller et stipendium, beder vi dig om at sende en række persondata til os. Vi anvender disse persondata i behandlingen af din ansøgning og i forbindelse med en eventuel bevilling af donation mv. Vi anvender også dine persondata til at komme i kontakt med dig som opfølgning på din ansøgning eller forespørgsler, som vi har  modtaget på hhv. online formularer, e‐mail og telefon. I tilfælde af, at bevilling af donation tilbydes, anvender vi desuden dine persondata i forbindelse med udbetaling af donationen og lovpligtig indberetning til relevante offentlige myndigheder.

Kategorier af persondata

Vi behandler en række almindelige persondata om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, e‐mail, adresse, telefonnummer, bankkontonummer samt CV. Vi behandler desuden dit CPR‐nr. og i visse tilfælde CVR‐nr. Såfremt du tidligere er blevet tildelt midler fra os, behandler vi også din ansøgningshistorik.

Kilder til persondata

Persondata indsamles direkte fra dig, når du indsender en ansøgning om tildeling af midler eller i øvrigt henvender dig til os, eller fra den virksomhed eller organisation, som du repræsenterer. Dine persondata kan desuden være indeholdt i dokumentation sendt til os fra andre, herunder den virksomhed eller organisation, som du er tilknyttet, i forbindelse med virksomheden eller organisationens ansøgning om midler til et projekt, som du er tilknyttet.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler generelt dine persondata med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b samt til dels GDPR, art. 6.1.f.

 

Behandling vil ske med hjemmel i GDPR, art. 6.1.b, når behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om at yde støtte til dig, mens behandling vil ske med hjemmel i GDPR, art. 6.1.f, når dette ikke er tilfældet.

 

Vores legitime interesser er at kunne komme i kontakt med dig og/eller behandle dine persondata, når dine persondata er indeholdt i dokumentation sendt til os fra andre, herunder den virksomhed eller organisation, som du er tilknyttet, i forbindelse med organisationens ansøgning om midler til et projekt, som du er tilknyttet.

 

Når vi behandler dit CPR‐nr., vil det ske med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. GDPR, art. 87.

Opbevaring

Vi opbevarer dine persondata så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. I forbindelse med imødekomne ansøgninger opbevares informationer i 10 år fra udløbet af sidste regnskabsår, hvor der har været en bevægelse. Informationerne anvendes til historiske opslag med henblik på afklaring af forhold omkring identiske eller nærtstående til tidligere ansøgninger for at sikre efterlevelse af fondens vedtægter og fondslovgivningen.

 

Persondata i forbindelse med ansøgninger, der ikke imødekommes, slettes efter 3 år regnet fra udløbet af regnskabsåret, hvor der er givet afslag. Oplysninger i forbindelse med henvendelser til fonden og dennes kontaktpersoner slettes, når det vurderes, at formålet med opbevaring af disse ikke længere er til stede.

4. Modtagere

Vi hverken sælger, offentliggør eller videregiver persondata til tredjeparter uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt og må forventes i forlængelse af din henvendelse eller hvor det er nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning. Eksempelvis er fonden forpligtet til at indberette tildeling af midler til SKAT, ligesom der udfærdiges en årlig legatarfortegnelse til fondsmyndighederne, herunder Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen.

 

STIBOFONDEN benytter derudover eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med varetagelse af IT‐opgaver, herunder hosting af hjemmesiden, ligesom andre eksterne partnere kan varetage opgaver i forbindelse med revision og rådgivning.

5. Pligtmæssige informationer

Oplysningerne, som fremgår ovenfor under punkt 3.1, er – ud over bankkontonummer – obligatoriske. Hvis du ikke afgiver disse oplysninger, kan vi ikke behandle din ansøgning, hvorfor ansøgningen vil blive afslået.

 

Skal vi udbetale midler til dig, fx i forbindelse med imødekommelsen af ansøgning om tildeling af midler, vil det på tidspunkt være nødvendigt for os at behandle dit CPR‐nr. og bankkontonummer. Hvis du ikke afgiver disse oplysninger, kan vi ikke tildele dig midler.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine persondata.

  • Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.

  • Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:

  • Hvor vores behandling af dine persondata er baseret på GDPR, art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

  • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Der kan være betingelser eller begrænsninger i disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde ‐ dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte STIBOFONDEN på e‐mail fonden@stibo.com eller på telefon 89 39 88 88.

 

Senest opdateret: 12.01.2022

bottom of page